English   |   Site Haritası
Harp Akd.K.lığı
SAREN
Bilimsel FaaliyetlerBilimsel Faaliyetler
Misafir Askeri PersonelMisafir Askeri Personel
Harp Akademileri Komutanlığı MüzesiHAK Müzesi
Bilgi Merkezi MüdürlüğüBilgi Merkezi
ATATÜRK KöşesiATATÜRK Köşesi
AnıtkabirAnıtkabir
Şehitlerimiz GazilerimizŞehitlerimiz ve Gazilerimiz
İletişim Bilgileriİletişim
Bilgi Edinme BirimiBilgi Edinme    |
Harp Akademileri Tarihçesi
 

    Türk milletinin, harp sanatı ve askerî bilimler konusunda en üst düzey bilim ve ihtisas kuruluşu olan Harp Akademisi, XIX’uncu yüzyılın ortalarında kurulmuştur.

    Osmanlı Devleti’nde XIX’uncu yüzyılın ilk yarısında, dünyadaki gelişmelere paralel olarak orduyu da kapsayan geniş ıslahat çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda; 1835-1838 yılları arasında Viyana, Paris ve Londra’ya öğrenim için yirmi altı subay gönderilmiştir. Bu subaylara dönüşlerinde Padişah Abdülmecit tarafından “Tevcih” suretiyle kurmaylık unvanı verilerek askerî okullarda görevlendirilmişlerdir.

    1845 yılına kadar kurmay görevleri, yurt içinde yetişmiş veya yurt dışına gönderilmek suretiyle, öğrenimleri tamamlattırılan nitelikli subaylara mühendis unvanı verilerek yürütülmüştür.

    1845 yılında Sultan Abdülmecit’in fermanı ile Harp Okulu Komutanı Emin Paşa, Fuat Paşa ve Şeyhülislam Arif Hikmet Bey’den oluşan Askerî Öğretim Kurulu, askerî okulların düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki kararları almıştır:

    “Askerî liseler kurulacak, Harp Okulu dört sınıf olacak, Avrupa ordularında olduğu gibi kurmay subay yetiştirmek için sınıflar oluşturulacaktır.”

    Refik Rıfat Paşa’nın Harp Okulu Komutanlığı (1846-1848) döneminde ise 1847 yılında çıkarılan bir nizamname ile Harp Okulu üç, kurmay subay sınıfları iki yıl olarak yeniden düzenlenmiştir.

    Bu aşamadan sonra kurumsal bir kimlik kazanan Harp Akademisi, bugüne gelinceye kadar iki önemli evre geçirmiştir:

1. Osmanlı Devleti Dönemi

 

    Alınan karar gereğince; Avrupa orduları sisteminde kurmay subay yetiştirmek amacıyla, “Mekteb-i Fünûn-u Harbiye-i Şâhâne Erkân-ı Harbiye Sınıfları” adıyla 1848 yılında Pangaltı’daki Harbiye binasında eğitim ve öğretime başlanmıştır. Bu sınıfların başına Abdülkerim Paşa müdür olarak atanmış; Fransa’dan üç, Almanya’dan bir olmak üzere dört öğretmen getirilmiş, böylece öğretim kadrosu oluşturulmuştur.

    Erkân-ı Harbiye sınıflarında aşağıdaki derslerin okutulması kararlaştırılmıştır:

    - Taktik ve Strateji (Fennî Harp),
    - Topçuluk ve Süvari Taktiği,
    - Arazi Tahdidi (Pratik ve Uygulamalı),
    - Arazi Taksimi (Pratik ve Uygulamalı),
    - Sahra ve Daime Tahkimatı,
    - Harita Yapımı,
    - Askerî Mimarlık,
    - Astronomi,
    - Manej (Teorik ve Uygulamalı),
    - Meç ve Kılıç Talimleri,
    - Fransızca.

    1847’de çıkarılan yukarıdaki nizamname gereği; 1848 yılında Pangaltı’daki Harp Okulunun 3’üncü sınıfını teğmen olarak bitiren ve birden beşe kadar derece alan subaylara, Harp Okulundan sonra iki yıllık kurmay sınıflarından birinci sınıfı okumadan son sınıfa devam hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda, 09 Temmuz 1849’da yapılan sınavda başarılı olan beş subay, kıdemli yüzbaşı (kolağası) rütbesine yükseltilerek, Harp Akademisinin ilk mezunları olma şerefine nail olmuşlardır. Bu subaylardan dördü mareşalliğe kadar yükselmişlerdir. Harp Okulunu teğmen olarak bitiren subaylardan kurmay sınıfına ayrılanlar üsteğmenliğe yükseltilirler, Erkân-ı Harbiye sınıflarını bitirince de kurmay yüzbaşılığa naspedilirlerdi.

 

    Bundan sonra Erkân-ı Harbiye sınıflarına giren öğrenciler iki yıl süreyle öğrenim gördüklerinden, 1850 yılında kurmay subay mezun olmamış, 2’nci dönem 1851’de mezun olmuştur.

    1853 yılında Kırım Savaşı nedeniyle, Pangaltı’daki Harbiye binası Fransız askerlerine misafirhane ve hastane olarak tahsis edilince, Harp Okulu ve Erkân-ı Harbiye sınıfları, günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından kullanılan Taşkışla diye anılan binaya taşınmış ve burada öğrenime başlanmıştır.

 

 

    1858 yılı sonlarına doğru Harp Okulu ve Erkân-ı Harbiye sınıfları, Sarayburnu’ndaki Gülhane Askerî Hastanesi’ne intikal etmiş, dört yıl sonra, Kırım Savaşı esnasında yanan ve kısa zamanda restore edilen Harbiye’deki binaya 1862 senesinde tekrar taşınılmıştır.

    1864 yılında ilk kez Kurmay Tüzüğü (Erkân-ı Harbiye Nizamnamesi) yayımlanmıştır.

    Harp Okulu Erkân-ı Harbiye sınıflarında 1878 yılına kadar otuz yıl Fransız eğitim sistemi uygulanmıştır. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nden sonra bu sistem terk edilmiştir.

    Erkân-ı Harbiye sınıfının kuruluşu olan 1848 yılından 1874 yılına kadar kurmaylık; piyade, süvari, topçu gibi ayrı bir sınıf olarak değerlendirilmiştir. Bu tarihten itibaren; kurmay sınıfından affını isteyip piyade veya süvari sınıflarında devamlı çalışmak isteyenlere, bir üst rütbe verilerek, piyade, süvari, topçu ve istihkâm kurmayları diye adlandırılmış ve böylece sınıf ihtisasına önem verilmek istenmiştir.

    1880 yılında Alman General Kahler başkanlığında bir uzmanlar kurulu İstanbul’a gelmiştir. Okulda incelemeler yapmışlar ve bir rapor hazırlayarak memleketlerine dönmüşlerdir. Bu tarihten itibaren Erkân-ı Harbiye’de öğretim süresi iki yıldan üç yıla çıkarılmıştır.

    1884 yılında kurmay öğrenciler, “Askerî” ve “Fennî” diye iki gruba ayrılarak öğrenim görmeye başlamışlardır.

    1899 yılından itibaren Erkân-ı Harbiye sınıflarına, ordudaki subayların kültür seviyelerini artırmak maksadıyla çok sayıda subay alınmaya başlanmıştır. Bu tarihten itibaren kurmay sınıflarına “Kurmay Adayı Sınıfları” adı verilmiştir.

    Erkân-ı Harp sınıfı öğrencileri, kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuşlar ve iki yıl sonra da kıdemli yüzbaşılığa yükselmişlerdir.

    1902 yılından itibaren Erkân-ı Harbiye sınıflarından “Çok İyi” derecede başarı sağlayanlara “kurmay” ve “İyi” derecede bitirenlere “mümtaz” unvanı verilmeye başlanmıştır. Bu usul 1909 yılına kadar devam etmiştir. Kurmay ihtiyacını karşılamak üzere, sonradan yapılan bir sınavla birçok mümtaz subaya kurmay unvanı verilmiştir.

    Milletimizin olduğu kadar bütün dünyanın önemli bir değer olarak kabul ettiği, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, Erkân-ı Harbiye’nin 57’nci döneminin gurur kaynağıdır. ATATÜRK, 1902 yılında katıldığı ve şimdi Askerî Müze olarak kullanılan Harbiye semtindeki Erkân-ı Harbiye Mektebini, 1905 yılında bitirerek, kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur.

    Ekim 1909 başlarına kadar, Harp Okulunda öğrenime devam eden Erkân-ı Harbiye sınıfları, bu tarihten itibaren Yıldız’da Şehzade Dairelerinin bulunduğu binaya taşınmış ve “Erkân-ı Harbiye Mektebi” adı altında ve doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak öğretime başlamıştır.

 

    Harp Akademisine öğrenci seçiminde değişiklik yapılarak, en az iki yıl kıta hizmeti yapmış ve uygun sicil alanlardan yirmi beş yaşını geçmemiş teğmen, üsteğmen ve bir defaya mahsus olmak üzere de otuz yaşını geçmemiş istekli yüzbaşılar arasında düzenlenen giriş sınavında başarı kazananlardan öğrenci alınmaya başlanmıştır.

    1911 Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşı ve 1914-1918 yılları arasında cereyan eden Birinci Dünya Savaşı’nda, kurmay subaylar büyük deneyim kazanarak, 1919-1922 yılları arasındaki Türk İstiklal Savaşı’nda çok önemli başarılar göstermişlerdir. Ancak, bu süre içerisinde, Erkân-ı Harp Mektebinde sürekli öğretim yapılamamıştır. Öğrenimleri yarım kalan subayların kurmaylıkları savaşlarda onanmış olsa dahi, daha sonra akademilere çağrılarak öğrenimleri tamamlatılmıştır. Erkân-ı Harbiye Mektebi, 1917 yılında üç ay süre ile Kâğıthane’deki Çağlayan Köşkü’nde öğrenimini sürdürebilmiştir.

    Birinci Dünya Savaşı’nın galip orduları tarafından İstanbul’un 16 Mart 1920’de işgal edilmesinin ardından, askerî okullar dağıtılmıştır. Buna rağmen Harp Akademisi, eğitim ve öğretim hayatına 28 Ocak 1919 tarihinde taşındığı İstanbul Teşvikiye’deki Şerif Paşa Konağı’nda 1921 yılı Nisan ayına kadar devam edebilmiştir.

 

    Erkân-ı Harp Mektebi, 1921 yılında Beylerbeyi Sarayı’nın güney bitişiğindeki binaya taşınmış ise de, idari personel ve öğrenciler, İstiklal Savaşı’na katıldıklarından, geçici olarak öğretime son verilmiştir.

2. Türkiye cumhuriyeti Dönemi

 

    Harp Akademisi; 13 Ekim 1923 tarihinde, Harbiye Nezareti olarak kullanılan binada (günümüzde Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi Rektörlük binası) “Mekteb-i Âlî-yi Askerî” adıyla yeniden öğretime başlamıştır. 24 Mart 1924 tarihinde Yıldız Sarayı’ndaki binalara taşınarak “Erkân-ı Harbiye Mektebi” adı ile öğretime devam etmiştir.

 

    1927 yılında mektebin adı“Harp Akademisi Müdürlüğü” olmuştur. Kısa bir süre sonra adı “Harp Akademisi Komutanlığı”na çevrilmiştir. İlk kez, 15 Ocak 1927 tarihinde öğretime açılan Yüksek Levazım Okulu, Levazım Üstsubay Kursu ile general ve üstsubayların müdavimi olduğu Yüksek Komuta Kursu da Harp Akademisine bağlandığından Akademiye “Askerî Akademiler Komutanlığı” adı verilmiş, okulun adı 1928 yılında tekrar “Harp Akademisi Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.

    Deniz Harp Akademisi, 1864 yılında İstanbul Hasköy’deki tersane binasında kurulmuştur. 02 Kasım 1930 tarihinde “Deniz Harp Akademisi Müdürlüğü” adı altında Harp Akademisi Komutanlığına bağlı olarak Yıldız Sarayı’nda öğretim faaliyetine başlamıştır.

    Hava Harp Akademisi 01 Kasım 1937’de “Hava Harp Akademisi Müdürlüğü” adı altında kurulmuş, Yıldız Sarayı’nda Harp Akademisi Komutanlığına bağlı olarak öğretim faaliyetine başlamıştır.

    Harp Akademilerine ilk Misafir Askerî Personel (MAP) 1935 yılında eğitim ve öğretime alınmıştır. Dünya orduları arasında emsallerine göre özel bir yeri olan Harp Akademilerine, dost ve müttefik ülkelerden gelen eğitim talepleri, her yıl artarak devam etmektedir. Harp Akademilerinden 40’ı aşkın ülkeden 1000’den fazla MAP mezun olmuştur.

    01 Eylül 1939’da İkinci Dünya Harbi’nin başlaması üzerine, 1880 yılından beri kademeli bir şekilde Almanya’dan getirilen öğretim üyelerinin son kafilesi memleketlerine dönmüşlerdir. 1942-1947 yılları arasında Kuvvet Harp Akademilerinde İngiliz ve Amerikalı uzmanlardan yararlanılmış, böylece Alman eğitim sistemi ile İngiliz eğitim sistemi karma olarak uygulanmıştır.

    Harp Akademisi, 18 Nisan-15 Haziran 1941 tarihleri arasında Ankara’ya (hâlen K.K.K.lığının bulunduğu binaya) taşınmıştır. Öğrencilere 1941 yılı Ekim ayında öğrenime başlayıncaya kadar, 2-3 ay süreli oryantasyon kursu açılmıştır.

 

    Harp Akademisi, 13 Kasım 1946’da tekrar Ankara’dan İstanbul’da Yıldız Sarayı’na taşınarak burada öğretime başlamıştır.

    Harp Akademisinde görev yapacak öğretmenlerin yetiştirilmesi için, 1947 yılında İngiltere ve ABD’ye kurmay subaylar gönderilmeye başlanmıştır. Bu maksatla iki yıl İngiltere’ye kurmay subay gönderilmiş, daha sonra bu uygulamadan vazgeçilmiştir. 1969 yılına kadar daha çok ABD’ye kurmay subay gönderilmiştir. Bir kısım kurmay subaylar da, Fransa, Kanada ve Almanya’ya, birkaç kurmay subay da Pakistan ve İran Harp Akademilerine gönderilerek öğrenim yapmaları sağlanmıştır.

    Yaklaşık yetmiş yıl süreyle takip edilen Alman eğitim sistemi yerine 1948 yılından itibaren, Amerikan eğitim sistemi kabul edilmiş ve öğretim metotlarında büyük değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. İkinci Dünya Harbi’nden elde edilen tecrübelere göre ihtisaslaşmaya geniş ölçüde yer verilmiş, Kuvvet Harp Akademileri birinci sınıfında bulunanlardan başlayarak “harekât kurmayı” ve “ikmal kurmayı” yetiştirilmeye başlanmışsa da iki yıllık denemeden sonra bu uygulamadan vazgeçilmiştir.

    1948-1949 öğretim yılında Yüksek Levazım Okuluna son verilmiştir.

    1949 yılı Mart ayından itibaren Akademilere “Harp Akademileri Komutanlığı” adı verilmiştir.

    1880 yılında üç yıla çıkarılan Akademi öğrenimi, 1949-1950 öğretim yılından itibaren tekrar iki yıla indirilmiştir.

    01 Eylül 1952 tarihinde, Harp Akademileri Komutanlığına bağlı olarak “Millî Savunma Akademisi” kurulmuş ve 02 Aralık 1952 tarihinde Yıldız Sarayı’nda öğretime başlamıştır. 07 Ağustos 1964 tarihinde “Millî Güvenlik Akademisi” adını almıştır.

    14 Temmuz 1954 tarihinde, Harp Akademileri Komutanlığına bağlı olarak “Müşterek Harp Akademisi” kurulmuş ve 14 Ekim 1954 tarihinde Yıldız Sarayı’nda öğretime başlamıştır. 25 Haziran 1956 tarihinde adı “Yüksek Komuta Akademisi” olarak değiştirilmiştir. 07 Ağustos 1964 tarihinde ise “Silahlı Kuvvetler Akademisi” adını almıştır.

    1954 yılında, Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulan “Kara-Deniz-Hava İşbirliği Kursu” 1958-1959 öğretim yılından itibaren İstanbul’da Yıldız Sarayı’na taşınarak, Hava Harp Akademisi Komutanlığı emrinde faaliyetine devam etmiştir.

    06 Ekim 1958’de, kıta komutanlığına atanmış muharip ve yardımcı sınıf albaylar için Harp Akademileri Komutanlığına bağlı olarak dört ay süreli “Özel Komuta Kursu” açılmıştır.

    03 Haziran 1961 tarihinde, Genelkurmay Başkanlığının emriyle Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde “Kurslar Komutanlığı” ihdas edilerek; Kara-Deniz-Hava İşbirliği Kursu, Özel Komuta Kursu, Karargâh Subay Kursu ve Nükleer Silahlar Kursu bu teşkilat tarafından verilmeye başlanmıştır.

    01 Haziran 1966’da “Araştırma ve Geliştirme Kurulu” Harp Akademileri Karargâhının bir bölümü olarak faaliyete geçmiştir.

    04 Ağustos 1965 tarihinde, Çankırı’da bulunan “Silahlı Kuvvetler NBC Okulu” Gnkur. Bşk.lığının emriyle Harp Akademileri Komutanlığının kuruluşuna girmiş ve Sarayburnu’nda faaliyetine başlamış; 1970 yılında Gnkur. Bşk.lığının emriyle, Harp Akademileri emrindeki Kurslar Komutanlığına bağlanmıştır.

    İstanbul-Yenilevent’teki Harp Akademileri yerleşkesinin temeli 12 Mart 1969 tarihinde atılmıştır.

    “Harp Akademileri Günü” ilk kez 29 Haziran 1969 tarihinde ihdas edilmiş ve müteakip yıllarda farklı tarihlerde kutlanmaya devam edilmiştir.

    11 Ağustos 1971 tarihinde 1467 Sayılı Harp Akademileri Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna bağlı olarak hazırlanan Harp Akademileri Yönetmeliği ise 1972 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle, subaylar kurmay spoletini takmış olarak diplomalarını almaya başlamışlardır.

 

    Gnkur.Bşk.lığının 09 Eylül 1972 tarihli emri ile Akademi kuruluşunda bulunan NBC Okulu, kuruluştan çıkarılarak Çankırı’ya intikal ettirilmiştir.

    1973 yılında Harp Akademileri Kütüphanesinde mevcut Arap harfleriyle yazılı (eski Türkçe) kitaplar, Gnkur. Harp Tarihi Başkanlığına ve Askerî Müze Kütüphanesine verilmiştir.

    02 Ağustos 1974 tarihinde, Kuvvet Harp Akademileri son sınıf (2’nci sınıf) öğrenci subayları, kurmay gezisinde iken gezi yarıda bırakılarak, 20 Temmuz 1974 günü başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı için kıta ve karargâhlara atanmışlardır. Bu yıl diploma töreni yapılamamış, diplomalar subaylara gönderilmiştir.

    19 Haziran 1975 tarihinde, “Özel Komuta ve Karargâh Hizmetleri Kursu”nda binbaşı ve yarbay rütbelerindeki subayların da eğitim görmelerine karar verilmiştir.

    31 Temmuz 1975 tarihinden itibaren, Kuvvet Harp Akademilerine girmeye istekli subaylar için, her yıl Eylül ayı sonunda bitmek üzere yirmi birer günlük dönemler hâlinde Hazırlama Kursları açılmıştır.

    Harp Akademileri, 24 Ağustos 1975 tarihinden itibaren Yenilevent’teki yeni yerleşkesine taşınmaya başlamıştır. Millî Güvenlik Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi, Kurslar Komutanlığı ve Gnkur. Askerî Tarih Başkanlığının İstanbul Kurulu Yıldız Sarayı’nda bırakılmıştır. İntikal 12 Eylül 1975’te sona ermiştir. Harp Akademileri, 1975-1976 Öğretim Yılına 01 Ekim günü yeni tesislerinde başlamıştır.

    14 Ekim 1954 tarihinde öğrenime açılmış olan Silahlı Kuvvetler Akademisine, Genelkurmay Başkanlığınca verilen kontenjana göre Kuvvet Komutanlıklarınca seçilen Bnb.-Alb. rütbelerindeki kurmay subaylar alınmıştır. Genelkurmay Başkanlığının emri ile 1969 yılından itibaren daha önce Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini görmeyen kurmay subaylara da bu eğitim beşer aylık iki devre halinde tamamlattırılmıştır.

 

    Silahlı Kuvvetler Akademisi, 1971 yılında lağvedilmiştir. Görülen lüzum üzerine 15 Ekim 1976 tarihinde yeniden öğrenime açılmıştır. Silahlı Kuvvetler Akademisi, 08-09 Ocak 1977 tarihinde Yıldız’dan Yenilevent’teki yeni tesislerine taşınmıştır.

    01 Eylül 1976 tarihinde Harp Akademileri Komutanlığında “Yüksek Askerî Bilimler Enstitüsü (YABE)” kurulmuştur.

    01 Eylül 1976 tarihinde Kurslar Komutanlığı lağvedilmiştir.

    17 Ocak 1977 tarihinde Millî Güvenlik Akademisi, Yıldız Sarayı’ndan Yenilevent’teki yeni binalarına intikal etmiş ve 01 Kasım 1977’de öğretime başlamıştır.

    01 Ağustos 1978 tarihinde Harp Akademisinde Yüksek Askerî Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Gnkur. Müşterek Talimname Kurulu” çalışmaya başlamıştır.

    Hava Harp Akademisi, 08 Eylül 1978 tarihinde geçici olarak iskân edildiği Deniz Harp Akademisinden, inşaatı tamamlanan kendi binasına taşınmıştır.

    Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığının Yıldız Sarayı’nda bulunan Askerî Tarih İstanbul Kurulu, 12-14 Eylül 1978 tarihinde Yenilevent’teki Harp Akademileri yerleşim bölgesine intikal etmiştir.

    30 Temmuz 1980 tarihinde icra edilen diploma töreninden itibaren mezuniyet kütüğü uygulaması ihdas edilerek kullanılmaya başlanmıştır.

    Gnkur. Başkanlığının 20 Ağustos 1980 tarihli emriyle Silahlı Kuvvetler ve Millî Güvenlik Akademileri “Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademisi” adıyla, Harp Akademileri Komutanlığına bağlı bir komutanlık altında birleştirilmiştir. Aynı tarihte doğrudan Harp Akademileri Komutanlığına bağlı olan Yüksek Askerî Bilimler Enstitüsü Kurmay Başkanlığına bağlanmıştır.

    Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademileri Komutanlığı 17 Mart 1988 tarihinde çıkarılan idari bir emir ile iki ayrı akademi olarak öğretime devam etmesine karar verilmiş, bilahare 31 Ağustos 1989 tarihinde çıkarılan ikinci bir emir ile tekrar Millî Güvenlik ve Silahlı Kuvvetler Akademi Komutanlıkları olarak birleştirilmiştir.

    “Yüksek Askerî Bilimler Enstitüsü Başkanlığı (YABE)”nın adı, 24 Mayıs 1989 tarihinde kabul edilen 3563 numaralı Harp Akademileri Kanunu’nda “Askerî Bilimler Araştırma Merkezi (ABAM)” olarak değiştirilmiştir.

    1990-1991 eğitim ve öğretim yılında “Seminer Sistemi” uygulanmaya başlanmıştır. Yeni sistemle birlikte, Kuvvet Akademilerinin müşterek ders saatleri arttırılmış ve öğrenci subaylar on dört ila on altışar kişilik seminer grupları hâlinde teşkilatlandırılmıştır.

    1994 yılında Kapalı Spor Salonu hizmete açılmıştır.

    1995 yılında Millî Güvenlik Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisinden ayrılıp 27 Şubat 1995 tarihinde Ankara’ya taşınarak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin konuşlanmış olduğu binada eğitim ve öğretime başlamıştır.

    1999 yılında Org.Eşref BİTLİS Kapalı Yüzme Havuzu ile Org.Recep ERGUN Misafirhanesi hizmete açılmış; aynı zamanda “Harp Oyunu ve Simülasyon Merkezi (HOSİM)”nin temel atma töreni gerçekleşmiştir.

    2001 yılında Kuvvet Harp Akademileri bünyesinde KOMKARSU öğrenimine başlanmış; dört ayda bir olmak üzere HAK Dergisi yayımlanmaya; “Elektronik Kütüphane” sistemi test edilerek Harp Akademilerinin veri tabanı oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.

    2003 yılında Harp Akademileri Komutanlığı bünyesinde “Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN)” kurulmuştur. Aynı yıl yüksek lisans, 2006 yılında da doktora öğretimine başlanmıştır.

    Çağın gereksinimleri doğrultusunda Harp Akademileri Komutanlığında; akademik eğitim ve öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi, müşterek konseptlerin simülasyon ortamlarında, tatbikatlarda ve seminerlerde denenmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin müşterek doktrinlerinin yazılması gibi hususlar değerlendirilerek, gelişen teknoloji karşısında ihtiyaç duyulan “Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi (AHOKM)”, 25 Temmuz 2003 tarihinde hizmete açılmıştır. Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi’nde, “Harp Oyunu ve Simülasyon Merkezi Başkanlığı (HOSİM)” kurulmuş ve 01 Ağustos 2008 tarihine kadar faaliyetini sürdürmüştür.

    28 Şubat 2003 tarihinde Org. Nahit ŞENOĞUL Misafirhanesi hizmete açılmıştır.

    2005-2006 eğitim ve öğretim yılından itibaren Kuvvet Akademilerinde kredili eğitim sistemine geçilmiş ve Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olan subaylara ilk kez 2007 yılında, kurmaylık eğitiminin yanında “Ulusal ve Uluslararası Güvenlik Stratejileri Yönetimi ve Liderlik” dalında yüksek lisans diploması verilmeye başlanmıştır.

    1999 Marmara Depremi sonrası Deprem Araştırma Grubu (DAG) tarafından yapılan incelemeler neticesinde; K.lık Kh., KHA, DHA, HHA ve SKA binalarının deprem takviyelerinin yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 2006-2008 yılları arasında deprem takviyesi nedeniyle eğitim ve öğretimini Silahlı Kuvvetler Akademisinde sürdüren Deniz Harp ve Hava Harp Akademisi Komutanlıkları 2008 yılı Ağustos ayında tekrar kendi binalarına taşınmışlardır.

    21 Mart 2008 tarihinde yeni binasına taşınan Harp Akademileri Müzesinin açılışı, 25’inci Gnkur. Bşk.(E) Org.Yaşar BÜYÜKANIT tarafından yapılmıştır.

    Harp Oyunu ve Simülasyon Merkezi (HOSİM) Başkanlığı, 2008 yılı Ağustos ayı içerisinde “Müşterek Doktrin Geliştirme Deneme ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (MÜŞDOKGEDEM)”na dönüştürülmüş ve doğrudan Harp Akademileri Komutanlığına bağlanmıştır.

    2010 yılı Ocak ayında Org.Zeki DOĞAN Misafirhanesi hizmete açılmıştır.

    2010 yılı Mayıs ayında üst düzey komutanlar ve mülki erkân için, üç pistli “İstanbul Bölgesi Emniyetli Helikopter Pisti” hizmete girmiştir.

    1977 yılından beri kullanılmakta olan binada yapısal sorunlar meydana gelmesi üzerine, Silahlı Kuvvetler Akademisi 24 Eylül 2010 tarihinde AHOKM binasına geçici olarak taşınmıştır. Bununla bağlantılı olarak tüm binalarla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda, Gnkur. Bşk.lığınca 29 Mart 2011 tarihinde; oturulamaz raporu bulunan Silahlı Kuvvetler Akademisi binasının yıkılarak, yerine Kara, Deniz ve Hava Harp Akademileri için müşterek bir bina, ayrıca HAK Kh. binası yapılması yönünde çalışmalara başlanması emredilmiştir. Bu çerçevede, 27 Kasım 2014 tarihinde Kuvvet Akademileri yeni binası için yer teslimi yapılarak inşasına başlanmıştır.

    Müşterek Doktrin Geliştirme ve Deneme Merkezi Komutanlığı (MÜŞDOKGEDEM), 2012 yılı Mart ayında Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanlığına bağlanmıştır.

    30 Haziran 2012 tarihli, 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3563 sayılı Harp Akademileri Kanunu’nda yapılan değişiklik ile “Millî Güvenlik Akademisi Komutanlığı (MGA)” lağvedilmiş, “Silahlı Kuvvetler Akademisi Komutanlığı (SKA)” ismi ise “Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Komutanlığı (SKYÜSİDAK)” olarak değiştirilmiştir.

    2008 yılından itibaren Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi binasında konuşlandırılarak faaliyetine başlayan Müşterek Doktrin Geliştirme ve Deneme Merkezi Komutanlığı, 2015 yılı Mart ayında yeniden yapılandırılarak, Harp Akademileri Komutanlığına bağlı “Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı (ÇMHM)”na dönüştürülmüştür.

    Tarihsel gelişmeler ve deneyimlerin yapılandırdığı bir sürecin sonunda bugün, Genelkurmay Başkanlığına doğrudan bağlı Harp Akademileri Komutanlığı (HAK) bünyesinde aşağıda bulunan beş eğitim kurumu ile Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi (ÇMHM) Komutanlığı faaliyetlerini sürdürmektedir:

    - Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi (SKYÜSİDAK)
    - Kara Harp Akademisi (KHA)
    - Deniz Harp Akademisi (DHA)
    - Hava Harp Akademisi (HHA)
    - Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN)

    Harp Akademileri Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yüksek eğitim ve öğretim kurumu olarak; lisansüstü düzeyde, bilimsel yönetim ve karar destek yöntemlerine hâkim, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerine vâkıf, millî, müşterek ve birleşik karargâh ve birliklerde tüm harekât türlerinde görev yapabilecek, kamu, sivil ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile birlikte çalışabilecek, bugünün ve geleceğin harekât ve güvenlik ortamının gerektirdiği donanıma sahip, gelişime açık, değişime uyum sağlayabilecek ve değişimi yönetebilecek, kalbi vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisiyle dolu subaylarımızı, komutan ve karargâh subayı olarak yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu sayfa 9315 kere görüntülenmiştir

Son Güncellenme Tarihi
08.02.2017
Toplam Ziyaretçi 2884346
Aktif Ziyaretçi 163
Harp Akademileri Komutanlığı 34334 Yenilevent - İstanbul
Santral : 0 (212) 398 01 00 (Pbx)
Faks : 0 (212) 398 01 41
www.harpak.edu.tr

Elektronik posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız